ผู้เขียน หัวข้อ: ม อ ก. คืออะไร  (อ่าน 1321 ครั้ง)

.:ช่างโอ๊ด:.

 • คิดดี ทำดี ได้ดี
 • แอดมิน(พิเศษ)
 • *****
 • กระทู้: 5,912
 • คะแนนชื่อเสียง : 1915
  • อีเมล์
ม อ ก. คืออะไร
« เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 04:47:53 PM »
 ม อ ก. ฉ บั บ เ ต็ ม (TIS Full text)
เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) จำนวน 95 รายการ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล อ่านข้อมูลและ Download ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็มของ มอก.บังคับ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
(สำหรับ มอก. ที่ไม่ได้จัดทำรายละเอียดเนื้อหาขึ้นเผยแพร่บนเว็บนี้
ท่านสามารถค้นหา/ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th ที่เมนู
"ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา" )


โปรดทราบ!! สมอ.ได้ลดจำนวนเครื่องหมายมาตรฐาน จากเดิม 5 เครื่องหมาย เหลือเพียง 2 เครื่องหมาย คือ

(เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป)


(เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ)


ทั้งนี้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน
สำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2549 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบ การ ที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหลายเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน และลด ความสับสนของผู้บริโภคในการสังเกตเครื่องหมายที่ผลิตภัณฑ ์
ดังนั้น ในส่วนของ มอก.ฉบับเต็มบางรายการที่ยังคงมีพื้นหลัง (background) เป็นรูปเครื่องหมายมาตรฐานตามแบบเดิมนั้น ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดเข้าใจว่า background เหล่านั้น ต้องเปลี่ยนไปเป็น เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๓๐     วรรคสอง   และมาตรา  ๕๘    แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  พ.ศ.   ๒๕๑๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ง
มาตรา   ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๕   มาตรา ๔๘   และมาตรา   ๕๐   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อ
ไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ข้อ ๒ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม   มาตรา   ๑๖ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับ และมีส่วนสัดตาม แบบ ก.   ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาด
เท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้
ข้อ ๓ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรา ๒๐   และมาตรา ๒๑  มีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับอยู่ในกรอบรูปวงกลม และมีส่วนสัดตาม แบบ ข.   ท้ายกฎกระทรวงนี้
โดยเครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้
ข้อ ๔   บรรดาเครื่องหมายมาตรฐานที่แสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้
ต่อไป
ข้อ ๕   กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้     โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายมาตร
ฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา  ๑๖     และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๒๐   และมาตรา  ๒๑   แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   พ.ศ.
๒๕๑๑   เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์     ในปัจจุบันและลดภาระของผู้ประกอบการในการขออนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานหลายเครื่องหมาย กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดียวกัน    และเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสังเกตเครื่องหมายมาตร
ฐาน ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ที่มา http://app.tisi.go.th/act/tip230549.html
 

ที่ร้านท่านมีสินค้าแบบนี้ติดร้านไว้บ้างหรือยัง อิๆ

jtaj™

 • ช่างซ่อม GSMTHAI 2012
 • *****
 • กระทู้: 2,606
 • คะแนนชื่อเสียง : 649
Re: ม อ ก. คืออะไร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 05:28:02 PM »
จัดไปอย่าให้เสีย555
ไม่ใช่เทพ แค่อยากบันเทิง

danai8029(กำนัน)

 • แอดมิน(พิเศษ)
 • *****
 • กระทู้: 6,580
 • คะแนนชื่อเสียง : 3740
 • สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดา
Re: ม อ ก. คืออะไร
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 07:05:06 PM »
ขอบคุณมากๆ ครับ
สวรรค์ อยู่ใต้ฝ่าเท้าของ มารดา 

.:ช่างโอ๊ด:.

 • คิดดี ทำดี ได้ดี
 • แอดมิน(พิเศษ)
 • *****
 • กระทู้: 5,912
 • คะแนนชื่อเสียง : 1915
  • อีเมล์
Re: ม อ ก. คืออะไร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 08:26:06 AM »
ตอนนี้ที่ร้านผมพยายามที่จะขาย พวกนี้ให้หมด เนื่องจากมีพวกหากินแปลกๆ มาตอดเรื่อยๆ แถมตลาดแถวบ้านก็เอาของแบบเดียวที่เรามาขาย แถมขายถูกอีกต่างหาก ผมจึงมองว่า ถ้านำสิ้นค้าที่มีการรับรอง มาขายจะทำให้ได้เปรียบกว่า
ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเหลือบ ไม่มายุ่ง
ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราคา เราได้เน้นๆอยู่แล้ว(สินค้าเป็นตัวกำหนดราคาของมันเอง)
ไม่ว่าจะเป็น การรับประกัน ผมให้หกเดือน แต่ขายไปปีกว่ายังมามาเคลมเลย(ลูกค้ามาซื้อก้อนใหม่เพิ่ม บอกใช้ดีมาก)
ไม่ว่าจะเป็นคู่เเข่ง ตลาดนัดหน่ะหรอ หลบไปเลยไม่กล้าลงทุนมากหรอก


อิๆๆ ลองเปลี่ยนความคิดเดิมๆดูครับ ผลักดันให้ลูกค้ารู้จักใช้ของดีกันดีกว่า รับรองจะติดใจ